Privacybeleid

Privacybeleid van www.fmdbenelux.com/nl

Om informatie te ontvangen over Persoonsgegevens, de doeleinden en de partijen waarmee deze worden gedeeld, kunt u contact opnemen met de Eigenaar.

Eigenaar en Gegevenscontroleur

FMD Benelux SA
Assesteenweg 117/9
Ternat, B-1740
Belgique

Emailadres eigenaar : https://www.fmdbenelux.com/nl/contact

Soorten verzamelde gegevens

De eigenaar verstrekt geen lijst van de soorten verzamelde Persoonsgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens zijn te vinden in de desbetreffende onderdelen van dit Privacybeleid of in specifieke toelichtende teksten die worden gepubliceerd voordat de Gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer u deze Applicatie gebruikt.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en kan het ontbreken ervan het onmogelijk maken dat deze Applicatie de Diensten verleent. Indien in deze Applicatie wordt aangegeven dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij deze niet te verstrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die twijfels hebben over de vereiste Persoonsgegevens worden verzocht contact op te nemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, is bedoeld voor het verlenen van de door de Gebruiker gevraagde Dienst, naast de andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gecommuniceerd via deze Applicatie en bevestigen dat zij de toestemming hebben verkregen van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Hoe en waar de gegevens worden verwerkt

Behandelingsmethoden

De Eigenaar zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking geschiedt met behulp van computers of informaticahulpmiddelen, volgens procedures en organisatorische modaliteiten die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën personen die belast zijn met de exploitatie van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridische afdeling, systeemadministratie) of voor externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, koeriersdiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien van toepassing, door de Eigenaar zijn aangewezen als Onderaannemer. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

  • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: Onder bepaalde wetgeving kan het de Eigenaar toegestaan zijn Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te beroepen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Deze voorwaarde is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • de verstrekking van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker of voor enige precontractuele verplichting van de Gebruiker;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
  • de verwerking houdt verband met een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Eigenaar is opgedragen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.

In elk geval zal de Eigenaar u graag helpen verduidelijken welke specifieke rechtsgrondslag op de verwerking van toepassing is, en met name of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, dan wel een vereiste dat noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Plaats van behandeling

De Gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van de Eigenaar en op alle andere locaties waar de voor de verwerking verantwoordelijke partijen gevestigd zijn.

Afhankelijk van de plaats waar de Gebruiker zich bevindt, kunnen gegevensoverdrachten ertoe leiden dat de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het zijne worden overgebracht. Om meer te weten te komen over waar dergelijke overgedragen Gegevens worden verwerkt, kunnen Gebruikers de sectie raadplegen met details over de verwerking van Persoonsgegevens.

Indien hogere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook het recht om de rechtsgrondslag te kennen voor de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de Verenigde Naties, en de beveiligingsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen de Gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de Eigenaar via de informatie in de sectie contact.

Opslagtijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Daarom :

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat het contract volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die worden verzameld voor de doeleinden van de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om die doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan toestemming krijgen om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Daarnaast kan de Eigenaar verplicht worden Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op last van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden toegepast na het verstrijken van de bewaringstermijn.

Rechten van de gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op hogere beschermingsnormen kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers contact opnemen met de Eigenaar om te achterhalen welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

hun toestemming op elk moment kunnen intrekken. Gebruikers hebben het recht hun toestemming in te trekken indien zij reeds toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens indien de verwerking op een andere rechtsgrondslag dan toestemming geschiedt. Details worden toegevoegd in de desbetreffende rubriek hieronder.

Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht te weten of de Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

Controleer en krijg een correctie. Gebruikers hebben het recht de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

De verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens alleen verwerken voor opslagdoeleinden.

hun Persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de verwijdering van hun Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.

hun gegevens op te vragen en over te dragen aan een andere controleur. De gebruikers hebben het recht hun gegevens op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, deze zonder belemmeringen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen.

Dien een klacht in. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van een officiële bevoegdheid die aan de Eigenaar is toegekend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden met betrekking tot hun specifieke situatie aan te voeren die een dergelijk bezwaar zou moeten rechtvaardigen.

Gebruikers dienen zich er echter van bewust te zijn dat indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, zij te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar kunnen maken tegen een dergelijke verwerking. Voor informatie over de vraag of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen

Elk verzoek tot uitoefening van de rechten van de Gebruiker kan worden gericht aan de Eigenaar via de in dit document vermelde contactgegevens. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand in behandeling worden genomen.

Toepasselijkheid van de uitgebreidere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen in dit document van toepassing zijn op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing indien voor de verwerking van Persoonsgegevens hogere beschermingsnormen gelden.

Deze hogere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking :

wordt uitgevoerd door een Eigenaar die in de EU is gevestigd;

betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en verband houdt met de levering van goederen of diensten, betaald of onbetaald, aan die Gebruikers;

betrekking heeft op de Persoonlijke Gegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en de Eigenaar in staat stelt het gedrag van deze Gebruikers in de EU te controleren.

Nadere informatie over de verwerking en verzameling van gegevens

Juridische stappen

De Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in rechtszaken of bij stappen die kunnen leiden tot juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of gerelateerde Diensten.

De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Eigenaar verplicht kan worden Persoonsgegevens vrij te geven op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit Privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker aanvullende informatie en contextuele informatie verstrekken met betrekking tot bepaalde diensten of de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor operationele en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen waarin interacties met deze Applicatie worden vastgelegd (systeemlogboeken) of andere Persoonsgegevens (zoals IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe Do Not Track-verzoeken worden verwerkt

Deze Applicatie ondersteunt geen “Do Not Track” verzoeken.

Raadpleeg het privacybeleid van diensten van derden om te bepalen of zij al dan niet “Do Not Track”-verzoeken aanvaarden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door haar Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel in deze Applicatie of – voor zover technisch en wettelijk mogelijk – door een kennisgeving te sturen aan Gebruikers via de contactgegevens waarover de Eigenaar beschikt. Het wordt ten sterkste aanbevolen deze pagina regelmatig te raadplegen en daarbij te verwijzen naar de datum van de laatste wijziging die onderaan is vermeld.

Als de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming van de Gebruiker worden uitgevoerd, moet de Eigenaar waar nodig een nieuwe toestemming van de Gebruiker verkrijgen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Data)

Elk gegeven dat, direct, indirect of in combinatie met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld door deze Applicatie (of door diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt), waaronder mogelijk de IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de numerieke code die de status van het serverantwoord aangeeft (succesvol, fout, etc.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, diverse tijdsgegevens per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina in de Applicatie wordt doorgebracht), en details van de tijd die de Gebruiker op elke pagina in de Applicatie heeft doorgebracht. ), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina in de Applicatie wordt doorgebracht) en padgegevens in de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de computeromgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, de Betrokkene is.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Subverwerker (of verantwoordelijke voor de verwerking)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders vermeld, is de Gegevensbeheerder de Eigenaar van deze Applicatie.

Deze toepassing

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die wordt geleverd door deze Applicatie zoals beschreven in de relevante voorwaarden (indien van toepassing) en op deze website/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, hebben alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Wettelijke informatie

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van verschillende wetsteksten, waaronder artikel 13/14 van de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 29 mei 2022